Pirkimo sąlygos

Šios "Pirkimo taisyklės" (toliau - Taisyklės) - juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir pardavėjo VŠĮ „ŠPIKIS“ tarpusavio teises, pareigas bei atsakomybę Jums įsigyjant prekes shop.spikis.lt ir shop.spikis.eu interneto parduotuvėse (toliau - e.parduotuvė).

Užsakydamas prekes e.parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su visomis šių Taisyklių sąlygomis ir įsipareigoja jų laikytis. 

Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (as) prekę (es) ir suformavęs prekių krepšelį, pažymi laukelį "Sutinku su pirkimo sąlygomis" ir paspaudžia nuorodą „Užsakyti“.

 

Prekių grąžinimas ir ar pakeitimas

Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001 m. birželio 29 d. LR Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 "Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo".

Be rimtos priežasties prekę galima grąžinti per 10 darbo dienų, jei tai yra dėl Pardavėjo kaltės sugadinta, brokuota ar ne ta prekė, kurią užsakė Pirkėjas, tačiau tik tada, jei prekės įpakavimas nepažeistas. Nepažeidęs originalaus įpakavimo Pirkėjas turės supakuoti prekę ir atsiųsti ją Pardavėjui adresu P. Vileišio 27-34, Vilnius. Gavęs prekę ir ją patikrinęs, Pardavėjas grąžins pinigus Pirkėjui už prekę (neįskaičiuojant jos pristatymo išlaidų) į jo nurodytą sąskaitą per 10 darbo dienų.

Skaitmeniniu pavidalu įsigytų prekių, įskaitant, bet neapsiribojant, vaizdo filmus, garso takelius, nuotraukas ir kt. įrašų, grąžinti negalima.

Prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse - vvtat.lt/index.php?470187665) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/

 

Privatumo sąlygos:

Pardavėjas garantuoja Pirkėjo asmeninių duomenų saugumą ir užtikrina, kad jie bus panaudojami tik prekių pirkimo-pardavimo sandoriui atlikti. Renkami duomenys panaudojami siekiant:

  • Spręsti iškilusias problemas, susijusias su prekių pristatymu, grąžinimu ar keitimu, bei vykdyti kitus įsipareigojimus, susijusius su prekių pirkimo sutarties vykdymu.
  • Apdoroti Jūsų pateiktus prekių užsakymus.

Pardavėjas įsipareigoja, be išankstinio Pirkėjo sutikimo neperduoti jo duomenų ar asmeninės informacijos tretiesiams asmenims, išskyrus atvejus, kai tai būtina padaryti, siekiant įvykdyti Pirkėjo užsakymą. Pirkėjo nurodytas elektroninio pašto adresas gali būti panaudotas VŠĮ Špikis komercijos tikslais.

 

Pirkėjo teisės ir pareigos

Pirkėjas naudodamasis e. parduotuvės paslaugomis, sutinka su šiomis Taisyklėmis ir privalo jų laikytis. Pirkėjas privalo:

  • užsakymo formoje pateikti išsamius ir teisingus savo duomenis;
  • priimti užsakytas prekes. Jei Pirkėjas, be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, jis privalo padengti prekių pristatymo išlaidas.
  • Pasikeitus užsakymo formoje pateiktiems duomenims, nedelsiant informuoti Pardavėją.

Pardavėjas neatsako už jokius trečiųjų asmenų veiksmus, kai tokie asmenys, pasinaudoję Pirkėjo bankininkystės sistema, sudaro pirkimo-pardavimo sutartis pasinaudodami e. parduotuvės paslaugomis.

Jeigu dėl susidariusių aplinkybių Pardavėjas negali pristatyti užsakytos prekės, už kurią iš anksto buvo sumokėta, Pardavėjas įsipareigoja gražinti Pirkėjui jo sumokėtus pinigus už prekės įsigijimą.

Jeigu įsigytos prekės yra autoriniai VŠĮ Špikis kūriniai, įskaitant, bet neapsiribojant vaizdo filmais, garso takeliais, nuotraukomis, Pirkėjas įsipareigoja nekopijuoti, neperpardavinėti, viešai nedemonstruoti ir kitais savo veiksmais nepažeisti VŠĮ Špikis autorinių ar kitų teisių į kūrinį, išskyrus atvejus, kai tai yra suderinta su VŠĮ Špikis ir yra gautas raštiškas sutikimas.

 

Baigiamosios nuostatos

VŠĮ Špikis pasilieka teisę, bet kuriuo metu ir iš anksto neįspėjęs Pirkėjo, laikinai sustabdyti arba nutraukti visos e.parduotuvės veikimą arba pašalinti konkrečias prekes. Savo iniciatyva vienašališkai iš dalies arba visiškai pakeisti šias Taisykles, e. parduotuvės veikimo sąlygas, apie tai informuodamas viename arba keliuose Pardavėjo valdomuose tinklalapiuose. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami e. parduotuvės sistemoje. Jei po Taisyklių pakeitimo Jūs ir toliau naudojatės e. parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Jūs sutinkate su nauja Taisyklių redakcija, daliniais pakeitimais ar papildymais.

Jei e. parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklalapius, VŠĮ Špikis nėra laikomas atsakingas už ten esančios informacijos teisėtumą, tikslumą ar vykdomą veiklą, tų tinklalapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.


PayPal